Modificările Și Completările Aduse De Legea Nr. 102/2020 Cu Privire La Unele Prevederi Ale Legii Nr. 31/1990 A Societăților Comerciale

Uneori mai public si articole guest, pentru ca adauga valoare pentru cititori. Astazi, un articol despre modificările și completările aduse de legea nr. 102/2020 cu privire la unele prevederi ale legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, scris de Alina S., Managing Partner la Advice Accounting Romania.


Începând cu data de 05 iulie 2020 intră în vigoare următoarele prevederi legislative:

 1. Se elimină restricția de a fi asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată;
 1. La același sediu își pot stabili sediul și funcționa un număr nelimitat de societăți, indiferent de numărul încăperilor imobilului;
 1. La constituirea unei societăți și la schimbarea sediului social al societății se va prezenta doar documentul ce atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social;
 1. Nu se mai cere avizul (acordul vecinilor) la schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință. 

Noile prevederi legislative au ca scop facilitarea procedurilor, a condițiilor de înregistrare a sediului social și a eliminării restricției pentru persoanele fizice și juridice de a nu fi asociat unic decât într-o singură societate cu raspundere limitată, fapt care ar avea drept efect creșterea numărului societăților și a inițiativelor antreprenoriale. 

Acest lucru nu poate să constituie decât un avantaj la formarea bugetului general al statului, care crește considerabil cu fiecare contribuabil persoană juridică, întrucât profitul unui întreprinzător este de cele mai multe ori mai mare decât cel al unei persoane fizice.

 1. În ordinea reglementării legislative, prima dispoziție din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale („Legea nr. 31/1990”) care a suferit modificări este reprezentată de art. 14, care în anterior prevedea niște limitări în cadrul societății cu răspundere limitată cu asociat unic. Acestea se refereau la faptul că o persoană fizică sau juridică nu putea fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată și la faptul că o astfel de societate nu putea avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată cu asociat unic. Aceste limitări erau prevăzute sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească a societății care nesocotea aceste restricții, cu consecința radierii ei. Legea recunoaște calitatea procesuală activă într-o astfel de acțiune judiciară oricărei persoane interesate. În urma promulgării Legii nr. 102/2020, art. 14 din Legea nr. 31/1990, a fost abrogat în totalitate.
 1. În continuare, art. 17 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 prevedea în forma inițială faptul că la autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 (printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil, se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă, societatea pe acțiuni se constituie prin subscripție publică) sau, după caz, la darea de dată certă a acestuia se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerțului privind disponibilitatea și rezervarea firmei și declarația pe proprie răspundere privind deținerea calității de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată. În varianta modificată prin Legea nr. 102/2020 s-a eliminat prezentarea dovezii declarației pe proprie răspundere privind deținerea calității de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată, eliberată de oficiul registrului comerțului în vederea autentificării autentificării sau dării de dată certă a actului constituitv.
 2. Textul art. 17 alin. (3) și (4) din Legea nr. 31/1990 prevedea în forma inițială o serie de obligații care incumbă societăților, respectiv să prezinte la oficiul registrului comerțului:
  • documentul care atestă dreptul de folosință asupra imobilului cu destinație de sediu social, la momentul înmatriculării ori schimbării de sediu social; 
  • un certificat emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală, care să certifice faptul că pentru imobilul cu destinație de sediu social nu a fost înregistrat un document de cedare a dreptului de folosință, indiferent de caracterul oneros sau gratuit al unor astfel de documente;
  • o declarație pe propria răspundere în formă autentică din care să reiasă faptul că imobilul, prin structura lui și suprafața utilă, permite funcționarea singulară a societății în încăpere diferită, în cazul în care din certificatul emis de A.N.A.F. reiese că sunt deja înregistrate la organul fiscal documente care atestă cedarea dreptului de folosință asupra aceluiași imobil.

4. Ulterior modificării acestui articol prin Legea nr. 102/2020, mai rămâne în vigoare doar prima obligație, celelalte dispoziții fiind abrogate, alături de interdicția de funcționare la același imobil a mai multor societăți decât permite numărul de camere/încăperi.
La finalul art. 17 s-a introdus un nou alineat conform căruia avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (art. 40 alin. (1)) privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar atunci când administratorul, sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.

Ti-a placut acest articol ? Ajuta si pe altii sa il gaseasca folosind linkurile de social media de deasupra comentariilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *